top of page

Frågor och svar om vår

MARK

Vanligaste frågorna om Samfällighetens mark, som vi äger och
förvaltar tillsammans.

För mer information om vad detta innebär - Var god RULLA sidan uppåt!

Får jag tillfälligt ställa upp min husbil eller bil på samfällighetens mark?

Ja,  i upp till två veckor. Bra att tänka på att fordonet inte utgör en risk för trafiksäkerheten eller är en uppenbar olägenhet för någon granne.

Vi ska ha en fest med många gäster finns det möjlighet till parkering?

För parkering av flera fordon vid evenemang eller fester finns plats i exempelvis hästhagen. Kontakta naturvårdsansvarig och kom överens om ett upplägg.

Vi skall bygga till och behöver köra över samfällighetens mark. Vi kan även behöva ställa byggnadsmaterial på samfällighetens mark.

Vid byggnadsarbeten etc. är det tillåtet att upp till två veckor använda sig av samfällighetens mark. Finns det risk att det blir skador på samfällighetens mark skall man alltid kontakta naturvårdsansvarig för att gå igenom hur skadorna bäst undviks och hur marken skall återställas efter att man är klar med sitt bygge.

Jag ska söka bygglov och närmsta granne är samfälligheten. Hur ställer sig samfälligheten till mina byggplaner?

Samfällighetens styrelse får i egenskap av granne förfrågningar i bygglovsärenden. Det generella förhållningssättet är att samfälligheten inte har några synpunkter på de enskilda fastighetsägarnas bygglovsansökningar såvida de inte uppenbart påverkar de gemensamma intressena, som tas upp i förättningsbeslutet (d.v.s. det som ingår i samfälligheten), exempelvis belastning på väg.

Jag vill själv röja och klippa som jag vill utanför min fastighet,
är det tillåtet?

Man får inte röja och klippa som man vill på samfällighetens mark.

Som en del av närhetsprincipen där styrelsen försöker tillgodo se de närboendes önskemål finns möjlighet att via förfrågan till naturvårdsansvarig delegeras rätten att sköta ett visst delområde enligt fastställd skötselplan.

Det bästa är att man går ihop flera grannar och gemensamt kommer överens om hur man vill sköta marken. Kontakta naturvårdsansvarig för mer information.

Jag vill själv sköta markremsan mellan min fastighet och vägen...

Kontakta naturvårdsansvarig. I det fall en markremsa finns mellan enskild fastighet och gemensam väg kan skötsel ske i enlighet med den naturvårdsansvariges direktiv.

Får jag slänga mitt trädgårdsavfall på samfällighetens mark?

Nej! Det finns dock möjlighet att lämna grenar och ris till den gemensamma eldningen vid valborg. För att lämna ris kontakta man naturvårdsansvarig. Under en helg i november finns även möjlighet att lämna löv och annat trädgårdsavfall i utställda containrar som samfälligheten bekostar.

bottom of page