top of page

Samfällighetens

MARK

Alla som äger fastighet på DUNÖ, äger också del i all mark inom Samfälligheten. På all mark gäller ALLEMANSRÄTTEN, och vi vårdar och sköter marken tillsammans.

För mer information om vad detta innebär - Var god RULLA sidan uppåt!

I FLIKARNA I MENYN ovan hittar du mer om våra gemensamma åtaganden gällande mark, bryggor, lekplats, strandängar och kartor.

ALLMÄNT
Vårt grönområde med fastighetsbeteckning Dunö 1:1 ägs av Dunö samfällighet.
Området förvaltas av Dunö Samfällighetsförening.

 

Området som omfattar ca 30 ha köptes 1993 av Domänverket för 10.000 kr.
Området består av all mark som inte utgörs av avstyckade fastigheter på Dunö. Gränsen går vid anslagstavlan. Marken består i huvudsak av ekdominerad skog och ängsmark. Ett för Sydsverige unikt bestånd av lind finns vid Knipuddevägen.


Området är av Skogsstyrelsen klassat som nyckelbiotop d.v.s. ett område med mycket höga naturvärden.

ALLEMANSRÄTTEN

För den gemensamma marken tillämpas samma regler som är förknippade med allemansrätten. Det innebär att allmänheten liksom föreningens medlemmar har tillgång till denna på samma villkor. Man får fritt röra sig till fots eller på cykel förutsatt att man inte stör de närboende. Det är inte tillåtet att köra motorfordon.

 

Man får plocka bär och svamp liksom blommor som inte är fridlysta. Du får inte hugga ner eller på annat sätt skada växande träd. Buskar nämns inte i lagen, men det är knappast tillåtet att ta exempelvis en enbuske

 

Se även: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/

NATURVÅRDSAVTAL
År 2007 tecknades ett Naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen. Avtalet omfattar ca 21 ha och gäller under 50 år. Syftet med avtalet är att bevara och utveckla natur- och kulturvärden knutna till gammal ek, lind och ekdominerade områden.

Skogsstyrelsen bistår oss med råd hur vi skall sköta området men vi står själva för åtgärder och kostnader.

Avtalet medför en inskränkning i nyttjanderätten för vilken vi erhållit en engångsersättning. Avtalet innebär bl.a. att vi inte får avverka ädellövträd grövre än 40 cm i brösthöjd, inte ta ut död ved ur skogen och inte utföra transporter eller annan verksamhet som kan vålla skador på mark eller vegetation.

Enligt bygglagen gäller dessutom förbud mot att avverka ekträd med en omkrets större än 65cm vid en höjd av 150cm över mark. För att fälla ett sådant träd fordras marklov av kommunen. Detta gäller även vid gallring som rekommenderas av Skogsstyrelsen.


En skötselplan har utarbetats av Skogsstyrelsen i samråd med Länsstyrelsen och Dunö Samfällighetsförening. Skötselplanen finns på hemsidan, se länk åt höger.

bottom of page