top of page

RULLA sidan uppåt för att få veta vilka privilegier du som fastighetägare har på DUNÖ!

PRIVILEGIER

 1. Vid byggnadsarbeten etc. är det tillåtet att upp till två veckor använda sig av samfällighetens mark. Finns det risk att det blir skador på samfällighetens mark kontaktar man naturvårdsansvarig för att gå igenom hur skadorna bäst undviks och hur marken skall återställas efter att man är klar med sitt bygge. Finns behov av att använda samfällighetens mark under längre tid än två veckor kontaktar man naturvårdsansvarig för att hitta en lämplig lösning.
   

 2. Det går bra att tillfälligt ställa upp bilar båtar etc. på samfällighetens mark i upp till två veckor. Uppställning får ske på lämplig plats i närområdet till den egna fastigheten. Viktigt att detta inte påverkar trafiksäkerheten.
   

 3. Möjlighet finns för medlemmarna att engagera sig i skötseln av närområdet enligt gällande skötselplan genom delegation från naturvårdsansvarig. En förutsättning för att en sådan delegation ska erhållas är att samstämmighet råder mellan berörda grannar.
   

 4. Möjlighet finns att lämna grenar och ris till den gemensamma eldningen vid valborg. För att lämna ris kontakta man naturvårdsansvarig.
   

 5. Det finns möjlighet att röja vass. Kontakta naturvårdsansvarig för genomgång av röjning samt hur lån av slåtteraggregat från Kalmarsunds Kustmiljögrupp fungerar. För att inte störa fågellivet och fiskreproduktionen får vassröjning inte ske under perioden 1 april t.o.m. 15 juli. Om inte länsstyrelsen meddelat annat.
   

 6. Det går bra att använda samfällighetens mark för ändamål såsom parkering vid festligheter etc. om man kontaktar naturvårdsansvarig och kommer överens om en lämplig lösning.
   

 7. Samfällighetens styrelse får i egenskap av granne förfrågningar i bygglovsärenden. Det generella förhållningssättet är att samfälligheten inte har några synpunkter på de enskilda fastighetsägarnas bygglovsansökningar såvida de inte uppenbart påverkar de gemensamma intressena. som tas upp i förättningsbeslutet  (dvs det som ingår i samfälligheten), exempelvis belastning på väg.
   

 8. Medlemmar får lägga mindre båtar och kanoter på samfälligheten mark förutsatt att de är märkta med ägare och kontaktuppgifter. Viktigt att de inte ligger i vägen för stigar och badplatser.
   

 9. De bryggor som finns på samfällighetens mark skall hållas i ett sådant skick att de är säkra att beträda. Vid större underhåll på dessa bryggor (muddring, gjutarbete m.m.) krävs beslut av styrelsen. Bryggorna skall vara märkta med ägare och fastighetsbeteckning.
   

 10. Alla eventuella anläggningar skall vara allmänna och öppna för alla i samfälligheten.

bottom of page